Bestuur in beeld

Wij kunnen jouw hulp gebruiken

Als bestuurders kunnen wij best wat hulp gebruiken. Help ons het leuker er makkelijker te maken.
Het vinden, binden en managen van vrijwilligers is een taak van ons allemaal!

In een vereniging moet je:
• Aandacht geven
• Waardering geven
• Contacten leggen
• Een band opbouwen met andere leden en vrijwilligers
• Binden en verbinden waar nodig

Eregalerij

Snelwiek heeft een rijk verleden en een aantal mensen hebben altijd veel energie in onze vereniging gestopt. Het bestuur van de vereniging heeft in de loop der jaren dan ook een aantal mensen bekroont voor bijzondere verdiensten, benoemd tot erevoorzitter, ereleden en lid van verdienste.

Erevoorzitter:
Peter Griesse (†)

Ereleden:
Frans Sweben
Ria de Wilde
Piet Koster
Nicolien de Wit-Schoenmakers
Danny Baijens
Sjaan Rondberg (†)
Pleun Nouwen (†)

Leden van Verdienste:
Ruud Abas
Jan van Diejen
Walter Griese
Clara Griese (†)
Jan Helsloot
Anneke Helsloot
Paul Hoes
Hetty Keehnen
Aat Keehnen
Yvette Klein
Netty Koster
Paula Kranenburg
Edwin Looijen
Irma Nijsen v/d Hoek
Fred Nouwen
Adrie Ramsteijn (†)
To Schoenmakers
Nico Steenbeek
Martin de Vos
Hans de Wilde
Henk-Jan Koning

Bijzondere prestaties worden al geleverd door alle bestuurs- en commissieleden echter deze bijzondere verdiensten stijgen substantieel boven die prestaties uit.

Bij het beoordelen van een aanvraag voor toekenning van een erevoorzitter, erelidmaatschap, benoeming tot lid van verdienste, spelen de volgende elementen een rol:

• De tijdsduur waarin het lid de activiteiten heeft uitgevoerd;
• De intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd
• Het belang van de activiteiten voor de vereniging
• Het al dan niet aanwezig zijn van een vergoedingsregeling(en) voor die activiteiten
• De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had

Missie, visie en kernwaarden

Wat verbindt de leden van Snelwiek?
Handbal de meest dynamische teamsport (vanzelfsprekend) maar vergeet ook niet al die andere gewoonten, tradities en kleine dingen die ons verenigen. Juist die zaken zijn onderdeel van de vereniging Snelwiek en maken ons heel bijzonder. Dat wij Snelwiek zijn is uniek, dat moeten we koesteren en er trots op durven zijn. De missie van Snelwiek heeft te maken met handbal, onze waarden en de identiteit. Wie zijn we, hoe willen we met onze leden en vrijwilligers omgaan? Met de visie en ons beleidsplan geven wij aan op welke wijze wij de wereld van morgen willen beïnvloeden zodat wij succes hebben en hoe wij onszelf zien in die wereld.

Missie, visie en strategie
Voor elke organisatie is het belangrijk om een heldere visie en scherp geformuleerde missie te hebben. Snelwiek wil een vitale vereniging zijn met onderscheidend vermogen en eigen gezicht naar haar omgeving en de maatschappij. Wij willen een sport faciliteren die midden in de samenleving staat en waar iedereen welkom is. Sportief plezier, inspiratie, groeien in prestaties en ontmoeting staan centraal. Snelwiek dient een ondernemende en lerende organisatie te zijn die weloverwogen nieuwe uitdagingen aangaat met leden die zich geborgen, gerespecteerd en verbonden voelen met de clubcultuur.

Kernwaarden
Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van onze vereniging. Ze verschaffen houvast aan de leden en vrijwilligers om houding en gedrag mede te bepalen. Ondanks alle goede bedoelingen blijft het een vrijblijvende opsomming van waarden die niet echt in hoofd, hart en handen landen wordt getoets maar ingeburgerd is in de clubcultuur.

Ontmoeting
We zijn een plaats om elkaar te ontmoeten. We hechten grote waarde aan omgangsvormen met respect voor elkaar, proberen elkaar te begrijpen en te veroordelen. Clubgevoel en verbondenheid staan centraal en er is onderdak voor iedereen. We willen een vereniging zijn waarin respect, zorg en inzet voor elkaar belangrijk zijn. We zijn persoonlijk betrokken bij leden en vrienden van Snelwiek.

Sportiviteit
Handbal is een teamsport, wat betekent dat je als team iets kunt bereiken door inzet en tolerantie. Je eigen bijdrage en houding zijn bepalend. Ongewenst gedrag, felle kritiek op scheidsrechters, medespelers en/of tegenstanders wordt niet getolereerd. Grof woordgebruik door spelers, coaches en aanwezige ouders is niet acceptabel. Na afloop van de wedstrijd bedankt de coach en de aanvoerder/ster de scheidsrechter en bij verlies wordt de tegenpartij gefeliciteerd. In 2006 hebben wij een Convenant Sportiviteit en Respect getekend om onsportieve uitingen een halt toe te roepen. Snelwiek is een ambassadeur van Fair Play.

Betrouwbaarheid
Zeg wat je doet en doe wat je zegt. We zijn open naar elkaar, geven elkaar feedback en kunnen op elkaar bouwen. Wij komen onze afspraken na.

Verantwoordelijkheid
Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze vereniging, onze leden, onze vrijwilligers en voor de omgeving waarin wij actief zijn. Handbal is een teamsport. Dus verwachten we dat jeugdleden zo veel mogelijk trainen en spelen. Behoudens het feit dat schoolwerk voor gaat.

Professionaliteit
Onze vereniging kent geen betaalde krachten, wel medewerkers en vrijwilligers die zich op professionele wijze inzetten. Snelwiek heeft een hoge kwaliteit aan kennis en vaardigheden in huis, waarbij plezier zeker niet vergeten wordt.

Lerende organisatie
We staan open voor opbouwende kritiek en leren graag van elkaar. We bieden elkaar kansen en mogelijkheden om ideeën uit werken en te ontwikkelen. We houden rekening met elkaar en vinden het verbeteren van persoonlijke kennis en kunde heel belangrijk.

Ondernemend
We zijn tot actie bereid en blijven niet stil zitten als er iets moet gebeuren. Wij anticiperen op nieuwe handbalsport vormen, nieuwe mogelijkheden van exploitatie, nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe kansen.

Duurzaamheid en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
Voor de mens is Snelwiek een sportvereniging die er alles aan zal doen om op sportief gebied prestaties te leveren die bij de vereniging en haar leden passen. Wij hebben aandacht voor blessurepreventie, veiligheid en respectvolle omgangsnormen. Met onze afvalstromen houden we rekening met een minimale belasting voor het milieu en hebben oog voor toekomstige generaties. Daar waar we bouwen kiezen we voor economische waarde, duurzame oplossingen en maatschappelijke vooruitgang.

Balans
Wij streven naar goede stabiliteit in denken, spreken en handelen. We hebben elkaar nodig hebben om onze doelen te bereiken. Er zit een bezielend verband in onze kernwoorden en clubtradities dat ervoor zorgt dat iedereen zijn steentje bijdraagt wat de weegschaal niet doorslaat.

Bestuur

Paul Hoes

 placeholder hi

 

Voorzitter:

Dit is Paul Hoes, hij is bevlogen handballiefhebber en vormt het interim voorzitterschap van Snelwiek Rotterdam. Paul geeft leiding aan de vereniging en bepaald mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigd de vereniging intern en extern. Extern onderhoud hij contacten met gemeenten, sportbond en collega voorzitters van andere verenigingen. Paul vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.

Als vereniging zijn wij altijd op zoek naar goede bestuurders. Heb je interresse meldt je dan aan voor een gesprek.

E-mail: Algemenene Voorzitter

 

Regina Klein

placeholder hi

 

Secretariaat:

Dit is Regina Klein, zij speelt zelf met veel plezier het handbalspel en zorg voor een efficiënt lopend secretariaat. Regina neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert, verzorgt de actielijst, ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionarissen komt.

E-mail: snelwiek@handbal.nl

Postadres Secretariaat

Regina Klein
Lindendaal 9
3075 LV, ROTTERDAM

Telefoon: 010-4194939

 

 

Richard Hilgers

 

placeholder hi

 

1e Penningmeester:

Dit is Richard Hilgers, hij speelt zelf in het heren recreantenteam en heeft met ook twee spelende kinderen en een sportieve vrouw veel plezier bij Snelwiek. Richard houd zich bezig met de financiële vraagstukken van de vereniging en is zelf register accountant. Ook vormt hij samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur van de vereniging

E-mail: Penningmeester


Penninmeester & Postadres

Richard Hilgers
Speerreep 28
3192 PJ, Hoogvliet
Telefoon: 010 438 55 11
E-mail: esther@hilgersoab.nl

 

Lesley Stigter

placeholder hi

Voorzitter Techn.commissie

Dit is Lesley Stigter, hij is verantwoordelijk voor het technisch beleid. Het handballen is hem met de paplepel ingegoten. De technische commissie vormt de controlekamer van onze vereniging en Lesley is coördineert de taakverdeling binnen de commissie, hij overlegt de behoefte aan trainers, stimuleert kadercursussen en onderhoud vakinhoudelijk contacten.

E-mail: Voorzitter TC

 

Angelique Bierendbroodspot

placeholder hi

Voorzitter kantinecommissie

Dit is Angelique Bierendbroodspot, zij is met haar handbal sportende kinderen en man al jarenlang betrokken bij de vereniging. Angelique heeft het goud in zijn handen en is verantwoordelijk voor het functionele gebruik van ons clubhuis. Zij zorgt voor de aanschaf, onderhoud, inkoop, verkoop van producten en bewaakt de indeling met kantine medewerkers tijdens de open kantine uren.

E-mail: Voorzitter KC

 

Annet de Wit

placeholder hi

Voorzitter Recreatiecommissie

Dit is Annet de Wit, zij speelt zelf handbal en heeft het talent om feesten en evenementen te organiseren. Snelwiek is een gezellige vereniging met onderscheidend vermogen om bijzondere evenementen te organiseren. Annet komt uit een echt handbal-familie nest die zorgvuldig en keihard werken om iedereen aan onze club te binden. Wij zijn er trots op om zo een jong bevlogen bestuurslid er bij te hebben.

E-mail: Voorzitter RC